• 0903 031 633 (Abi) | 0903 681 383 (Abi 2)
  • Loading

Lịch sinh hoạt

Lịch sinh hoạt toàn trường năm học 2016 -2017
 

Thứ

Thời gian

Nhóm lớp

Nemo 1

Nemo 2

Nemo 3

Nemo 3A

Molly 1

Molly 2

Dolphin

Whale

(12 - 18 th)

(19 - 24th)

(25 -36 th)

(25 -36 th)

(3 – 4 tuổi)

(3 – 4 tuổi)

(4 – 5 tuổi

(5- 6 tuổi)

HAI

8:15 – 8:45

 

 

 

 

 

 

Anh văn

Anh văn

8:45 -  9:15

Bé chơi nước

 

HĐ Học

HĐ Học Montessori

Anh văn

HĐ Học

HĐ Học

VCNT

9:15 - 9:45

HĐ Học

HĐ Học

VC trong nhà

VCNT

HĐ Học

Anh văn

 

HĐ Học Montessori

9:45 - 10:15

 

 

 

 

Bé chơi nước

 

VCNT

10:15 - 10:45

 

 

 

 

 

 

 

 

14:45-15:15

 

 

 

 

HĐ Học Montessori

Vẽ

 

 

15:15 -15:45

 

 

 

 

Vẽ

 

Vẽ

Vẽ

15:45 - 16:15

VC trong nhà

 

 

VC trong nhà

 

 

 

 

BA

8:30 -  9:00

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học Montessori

Bé chơi nước

HĐ Học

Anh văn

HĐ Học

HĐ Học

9:10 - 9:40

VĐ phòng CN

Bé chơi nước

VCNT

HĐ Học

Anh văn

HĐ Học

Aerobic

Aerobic

9:40 - 10:10

 

 

 

 

Aerobic

Aerobic

Anh văn

Anh văn

14:45-15:30

 

 

 

 

 

HĐ Học Montessori

Đàn

 

15:30 -16:15

 

 

 

 

Kidsmart

 

 

Đàn

15:45 - 16:15

 

VC trong nhà

 

 

 

 

 

 

8:15 – 8:45

 

 

 

 

 

 

Anh văn

Anh văn

8:45 -  9:15

HĐ Học

HĐ Học Montessori

HĐ Học

HĐ Học

Anh văn

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

9:15 - 9:45

 

VCNT

Bé chơi nước

VC trong nhà

HĐ Học Montessori

Anh văn

 

 

9:45 - 10:15

 

 

 

 

VCNT

VC trong nhà

Bé chơi nước

 

10:15 - 10:45

 

 

 

 

 

kidsmart

 

 

14:45-15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15- 15:45

 

 

 

 

 

 

HĐ Học Montessori

kidsmart

15:45-16:15

 

 

 

 

VC trong nhà

 

VC trong nhà

NĂM

8:30 -  9:00

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

Anh văn

HĐ Học

HĐ Học

9:10 - 9:40

 

VC trong nhà

 

 

Aeorbic

Aeorbic

Anh văn

Anh văn

9:40 - 10:10

 

 

VC trong nhà

 

Anh văn

HĐ Học Montessori

Aeorbic

Aeorbic

14:45-15:15

 

 

HĐ Học Montessori

 

 

Vẽ

Đàn

 

15:15 -15:45

 

 

 

HĐ Học Montessori

Vẽ

 

 

Đàn

15:45 - 16:15

 

 

 

 

 

 

Vẽ

Vẽ

SÁU

8:30 -  9:00

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

Anh văn

HĐ Học Montessori

HĐ Học

9:00 – 9:15

 

 

 

 

 

 

 

9:10 - 9:40

VĐ phòng CN

HĐ Học Montessori

 

VC trong nhà

Anh văn

HĐ Học

 

Bé chơi nước

9:40 - 10:10

 

 

 

 

 

VCNT

Anh văn

Anh văn

14:45-15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15 -15:45

 

 

 

 

 

 

kidsmart

HĐ Học Montessori

15:45 - 16:15

 

 

 

 

 

 

VC trong nhà

BẢY

8:30 -  9:00

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

HĐ Học

 

HĐ Học

 

9:10 - 9:40

VC trong nhà

VC trong nhà

 

Thư viện

 

HĐ Học

 

HĐ Học

9:40 - 10:10

 

 

Thư viện

 

 

 

VC trong nhà

VC trong nhà

14:45-15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15 -15:45

 

 

 

 

VC trong nhà

VC trong nhà

 

 

15:45 - 16:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Lưu ý: Những ngày hoạt động Montessori vào buổi sáng,,các lớp sẽ thực hiện chương trình dạy của PGD vào buổi chiều (GV linh động tự sắp xếp thời gian dạy cho trẻ đảm bảo hoàn thành các kỹ năng trong KHGD tháng, tuần đề ra)